Utho Jago Pakistan 13th April 2011 - Dr Shaista Wahidi Geo TV Morning Show

Watch Online Utho Jago Pakistan 13th April 2011 - Dr Shaista Wahidi Geo TV Morning Show
Guests : Mrs Anjum , Muhammed Shakir , Waseem & Singer Rahim Shah